Regulamin

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO https://www.polocard.pl/

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z serwisu internetowego https://www.polocard.pl/
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego https://www.polocard.pl/ niezbędne jest dokładne i uważne zapoznanie się z warunkami niniejszego Regulaminu.
 3. Serwis przeznaczony jest przede wszystkim dla pacjentów oraz ogółu społeczeństwa.
 4. Właścicielem serwisu internetowego https://www.polocard.pl/ jest Pfizer Trading Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą z siedzibą w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 16B, 02-092 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 228149, kapitał zakładowy 11 050 000 zł, NIP 521-33-28-885 (dalej też jako: Pfizer).
 5. Kontakt z właścicielem serwisu internetowego https://www.polocard.pl/ można uzyskać pod adresem elektronicznym: warsaw.office@pfizer.com.pl lub telefonicznie pod numerem +48 22 335 61 00.
 6. Niniejszy Regulamin dostępny jest przez cały okres istnienia serwisu internetowego https://www.polocard.pl/ .
 7. Serwis może zostać zmieniony przez Właściciela bez uprzedzenia, w każdym czasie. Właściciel zastrzega sobie możliwość zmiany, dodawania lub usuwania Treści udostępnionych za pośrednictwem Serwisu w każdym czasie, wedle własnego uznania.

§ 2 DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z serwisu internetowego https://www.polocard.pl/ .
 2. Serwis – serwis internetowy https://www.polocard.pl/.
 3. Treści – informacje i materiały udostępniane przez Właściciela za pośrednictwem serwisu internetowego https://www.polocard.pl/ .
 4. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
 5. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1489 ze zm.)
 6. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1489 ze zm.).

§ 3 ZAWARTOŚĆ SERWISU

 1. Serwis https://www.polocard.pl/ ma charakter informacyjno-edukacyjny.
 2. Za pośrednictwem serwisu https://www.polocard.pl/ udostępniane są następujące Treści:
  a. „Materiały edukacyjne” - pod pojęciem których należy rozumieć materiały dotyczące produktów leczniczych Pfizer Trading Polska sp. z o.o. lub materiały edukacyjne dotyczące wskazań medycznych w zakresie których zostały dopuszczone do obrotu produkty lecznicze Pfizer Trading Polska Sp. z o.o.
  b. „Produkty Pfizer” – pod pojęciem których należy rozumieć charakterystyki produktów leczniczych (ChPL) lub ulotki produktów oferowanych przez Pfizer Trading Polska Sp. z o.o.
  c. „Aktualności” – pod pojęciem których należy rozumieć artykuły i informacje dotyczące tematyki obejmującej zagadnienia związane z ochroną zdrowia (w tym informacje dotyczące chorób i ich leczenia) oraz z wykonywaniem regulowanych zawodów medycznych.
 3. Treści zamieszczonych w Serwisie świadczonych za pośrednictwem Serwisu nie należy traktować jako sugestii, iż:
  a. możliwe jest uniknięcie porady lekarskiej lub zabiegu chirurgicznego, zwłaszcza przez postawienie diagnozy lub zalecanie leczenia w drodze korespondencyjnej,
  b. nawet osoba zdrowa przyjmująca lek poprawi swój stan zdrowia,
  c. nieprzyjmowanie leku może pogorszyć lub polepszyć stan zdrowia danej osoby,
  d. produkt leczniczy jest środkiem spożywczym, kosmetycznym lub innym artykułem konsumpcyjnym,
  e. skuteczność lub bezpieczeństwo stosowania produktu leczniczego wynika z jego naturalnego pochodzenia,
  f. na ich podstawie możliwa jest diagnoza problemów zdrowotnych lub chorób.
  g. Pfizer Trading Polska sp. z o.o. wskazuje, iż wszelkie przypadki zdrowotne winny być konsultowane z lekarzem lub innym wykwalifikowanym pracownikiem służby ochrony zdrowia, a zamieszczone w Serwisie Treści nie mogą tych konsultacji zastąpić.
 4. Treści zamieszczane na Serwisie nie naruszają zasad związanych z reklamą produktów leczniczych określonych w Ustawie z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2142 ze zm.).
 5. Serwis nie zawiera Treści o charakterze odpłatnym.
 6. Za pośrednictwem Serwisu nie jest dostępny sklep internetowy. Serwis nie umożliwia zawierania umów sprzedaży na odległość.

§ 4 WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia następujących wymagań:
  a. dysponowania sprzętem komputerowym spełniającym wskazane wymagania techniczne: komputer klasy IBM-PC, MAC lub inny komputer z internetową przeglądarką WWW obsługującą technologie Flash/Shockwave, cookies oraz JavaScript;
  b. posiadania dostępu do sieci Internet;
  c. dysponowania przeglądarka internetową z ustawionym kodowaniem ISO-8859-2.

§ 5 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA SERWISU ORAZ WŁAŚCICIELA

 1. Korzystając z Serwisu, w tym udostępnionych za pomocą serwisu Treści, Użytkownicy zobowiązują się do podejmowania działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Użytkownikowi zabrania się podejmowania działań, które zakłócają, przerywają, zawieszają lub w jakikolwiek sposób utrudniają lub uniemożliwiają dostęp do Serwisu, negatywnie wpływają na jego funkcjonalność lub utrudniają innym Użytkownikiem korzystanie z Serwisu.
 3. Czas korzystania z Serwisu nie jest z góry ograniczony.
 4. Właściciel podejmie wszelkie działania zmierzające do zapewnienia stałego dostępu do Serwisu.
 5. Właściciel nie zweryfikował treści stron internetowych, z którymi połączony jest niniejszy Serwis i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość. Umożliwienie połączenia ze stroną niebędącą własnością Właściciela nie oznacza, że rekomenduje on taką stronę lub produkty, o których mowa na stronie prowadzonej przez osobę trzecią.
 6. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie Treści przez Użytkownika, dostępu do nich lub braku możliwości korzystania z Serwisu. Powyższe wyłączenie odpowiedzialności obejmuje także wszelkie szkody, starty lub koszty poniesione w wyniku działania wirusów na komputerze, w oprogramowaniu lub danych Użytkownika.

§ 6 PRAWA AUTORSKIE I PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Treść stron internetowych chroniona jest prawem autorskim i nie może być modyfikowana, chyba, że Właściciel wyrazi na to pisemną zgodę pod rygorem nieważności.
 2. Zawartość Serwisu nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana.
 3. Właściciel wyraża zgodę, aby Użytkownicy przeglądali Serwis na swoich komputerach i drukowali fragmenty tego Serwisu wyłącznie dla użytku osobistego, a nie w celu redystrybucji lub jakimkolwiek innym celu komercyjnym, chyba, że Właściciel wyrazi na to pisemną zgodę pod rygorem nieważności.
 4. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione.
 5. Nazwy produktów Właściciela, zamieszczone w Serwisie, są nazwami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi. Wszystkie użyte w niniejszym Serwisie inne znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub/i są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Podlegają one ochronie zgodnie z właściwymi przepisami prawa i ich wykorzystywanie jest zabronione, w związku, z czym dostępu do Serwisu nie należy interpretować jako przyznania jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze znaków występujących w Serwisie bez uprzedniej zgody wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności właściciela takich znaków.
 6. Przystępując do korzystania z Serwisu, Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku zachowania naruszającego prawa autorskie, prawa do znaku towarowego, projektu racjonalizatorskiego, wzoru zdobniczego, patentu ani jakichkolwiek dóbr osobistych i majątkowych osób trzecich.

§ 7 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje składane w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, mogą być składane na adres elektroniczny: warsaw.office@pfizer.com.pl lub na adres siedziby Właściciela w terminie 7 (siedem) dni, licząc do dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.
 2. W terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania reklamacji Właściciel dokona rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie pisemnie poinformowany o zajętym przez Właściciela stanowisku. Jeżeli reklamacja została zgłoszona drogą elektroniczną, odpowiedź na nią może również zostać przesłana na adres elektroniczny zgłaszającego reklamację.
 3. W przypadku braku akceptacji przez zgłaszającego reklamację stanowiska Właściciela, zgłaszający reklamację może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Serwis jest prowadzony przez podmioty polskie, korzystanie z Serwisu podlega prawu polskiemu.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Serwisu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku oświadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030 ze zm.).
 3. Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki korzystania z Serwisu, ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.12.2018 roku

§ 9 DANE OSOBOWE

               Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Pfizer Trading Polska Sp. z o.o. znajdują się na stronie https://privacycenter.pfizer.com/pl/poland

§ 10 ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

               W przypadku wystąpienia działania niepożądanego produktu leczniczego firmy Pfizer prosimy o kontakt z Działem Monitorowania Bezpieczeństwa Leków.

               Kontakt

               Email: POL.AEReporting@pfizer.com
               Fax: 00800112-4454 (Alt.: +1 973-660-8947)

               Telefon: 22 335 63 26

SKRÓCONA INFORMACJA O LEKU POLOCARD

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO, DAWKA I POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: POLOCARD, 75 MG LUB 150 MG, TABLETKI DOJELITOWE. 1 TABLETKA DOJELITOWA ZAWIERA: 75 MG LUB 150 MG KWASU ACETYLOSALICYLOWEGO (ACIDUM ACETYLSALICYLICUM). SUBSTANCJA POMOCNICZA O ZNANYM DZIAŁANIU: CZERWIEŃ KOSZENILOWA, LAK (E 124). TABLETKI DOJELITOWE BARWY RÓŻOWEJ, OKRĄGŁE, OBUSTRONNIE WYPUKŁE, O LEKKO CHROPOWATEJ POWIERZCHNI, ŚREDNICY 6 MM (TABLETKI 75 MG) I 8 MM (TABLETKI 150 MG). WSKAZANIA DO STOSOWANIA: HAMOWANIE AGREGACJI PŁYTEK: •W PROFILAKTYCE CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA, KTÓRE GROŻĄ POWSTANIEM ZAKRZEPÓW I ZATORÓW W NACZYNIACH KRWIONOŚNYCH: ZAWAŁ SERCA; NIESTABILNA I STABILNA CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA; • W PROFILAKTYCE INNYCH CHORÓB PRZEBIEGAJĄCYCH Z ZAKRZEPAMI W NACZYNIACH. PRZECIWWSKAZANIA: NADWRAŻLIWOŚĆ NA SUBSTANCJE CZYNNA LUB NA KTÓRĄKOLWIEK SUBSTANCJE POMOCNICZĄ. NADWRAŻLIWOŚĆ NA KWAS ACETYLOSALICYLOWY WYSTĘPUJE U 0,3% POPULACJI, W TYM U 20% CHORYCH NA ASTMĘ OSKRZELOWA LUB PRZEWLEKŁA POKRZYWKĘ. OBJAWY NADWRAŻLIWOŚCI: POKRZYWKA, A NAWET WSTRZĄS, MOGĄ WYSTĄPIĆ W CIĄGU 3 GODZIN OD PRZYJĘCIA KWASU ACETYLOSALICYLOWEGO. NADWRAŻLIWOŚĆ NA INNE NIESTEROIDOWE LEKI PRZECIWZAPALNE, PRZEBIEGAJĄCA Z OBJAWAMI TAKIMI JAK: SKURCZ OSKRZELI, ZAPALENIE BŁONY ŚLUZOWEJ NOSA, WSTRZĄS. ASTMA OSKRZELOWA, PRZEWLEKŁE SCHORZENIA UKŁADU ODDECHOWEGO, GORĄCZKA SIENNA LUB OBRZĘK BŁONY ŚLUZOWEJ NOSA, GDYŻ PACJENCI Z TYMI SCHORZENIAMI MOGĄ REAGOWAĆ NA NIESTEROIDOWE LEKI PRZECIWZAPALNE NAPADAMI ASTMY, OGRANICZONYM OBRZĘKIEM SKÓRY I BŁONY ŚLUZOWEJ (OBRZĘK NACZYNIORUCHOWY) LUB POKRZYWKA CZĘŚCIEJ NIŻ INNI PACJENCI. CZYNNA CHOROBA WRZODOWA ŻOŁĄDKA I (LUB) DWUNASTNICY ORAZ STANY ZAPALNE LUB KRWAWIENIA Z PRZEWODU POKARMOWEGO (MOŻE WYSTĄPIĆ KRWAWIENIE Z PRZEWODU POKARMOWEGO LUB UCZYNNIENIE CHOROBY WRZODOWEJ). ZABURZENIA KRZEPNIĘCIA KRWI (NP. HEMOFILIA, CHOROBA VON WILLEBRANDA, TELANGIEKTAZJE, TROMBOCYTOPENIA) ORAZ JEDNOCZESNE LECZENIE LEKAMI PRZECIWZAKRZEPOWYMI (NP. POCHODNE KUMARYNY, HEPARYNA). CIĘŻKA NIEWYDOLNOŚĆ WĄTROBY LUB NEREK. CIĘŻKA NIEWYDOLNOŚĆ SERCA. OSTATNI TRYMESTR CIĄŻY. NIEDOBÓR DEHYDROGENAZY GLUKOZO-6-FOSFORANOWEJ. DNA MOCZANOWA STOSOWANIE U DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU PONIŻEJ 16 LAT, ZWŁASZCZA W PRZEBIEGU INFEKCJI WIRUSOWYCH, ZE WZGLĘDU NA RYZYKO WYSTĄPIENIA ZESPOŁU REYE’A. Z WYŁĄCZENIEM WYJĄTKOWYCH SYTUACJI, TAKICH JAK CHOROBA KAWASAKI. STOSOWANIE JEDNOCZEŚNIE Z METROTREKSATEM W DAWKACH 15 MG/TYDZIEŃ LUB WIĘKSZYCH ZE WZGLĘDU NA MIELOTOKSYCZNOŚĆ. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: PFIZER CORPORATION AUSTRIA GMBH, FLORIDSDORFER HAUPTSTRASSE 1, 1210 WIEDEŃ, AUSTRIA.

ROZWIŃ